Elevhälsan

Elevhälsan på Lundellska skolan består av skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog/speciallärare. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Tillsammans med pedagogerna är vårt fokus att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever.

Kurator

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Alla elever ska känna sig trygga och må bra under sina år här på Lundellska skolan. Inga problem är för små eller oviktiga. Vi har samtal med elever, föräldrar, gode män och andra som står eleverna nära.
Arbetet sker på tre nivåer:
Individnivå – enskilda samtal, som till exempel stress, låg skolnärvaro eller utanförskap.

Gruppnivå – förebyggande åtgärder i klasser.

Organisationsnivå – utveckling och förändringsarbete inom skolan och andra myndigheter.

Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal.
Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid.

Länktips

Anneli Jungward (Vikarierande kurator)
Kurator – NA, VO
anneli.jungward@skola.uppsala.se

Josefin Bengtsson (Vikarierande kurator)
Kurator – IMA, Resursenheten
josefin.bengtsson@skola.uppsala.se

Christine Stuart Boivin
Kurator – EK, SA
christine.stuart-bouvin@uppsala.se

Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare arbetar både med elever och personal och bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever i skolan. Arbetet sker i samarbete med elevhälsa, rektor, undervisande lärare samt elever och deras vårdnadshavare. Specialpedagog/speciallärare kartlägger framgångsfaktorer och orsaker till skolsvårigheter på såväl organisationsnivå som grupp- och individnivå. Specialpedagog/speciallärare kan stötta elever individuellt, i grupp eller i klass, bl.a. med planering och strukturering av studier, anpassning av studiemiljö och provsituation och lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.

Länktips

www.inlasningstjanst.se
bloggar.ur.se/orkaplugga


Lars Hedin
Speciallärare
Inriktning matematik, EK
018-726 16 52
lars.hedin@uppsala.se

Anna Larsdotter Flygt
Speciallärare
Inriktning läs och skriv, VO och IMA
018-727 97 86
anna.larsdotter-flygt@uppsala.se

Charlotta Paulsson
Specialpedagog
EK och NA
018-727 97 54
charlotta.paulsson@uppsala.se

Åsa Wahlström
Speciallärare
Inriktning läs och skriv, SAM och NA
018- 727 99 60
asa.wahlström@uppsala.se

Studie- och yrkesvägledare

Vi hjälper elever att göra väl övervägda val under studietiden och inför kommande arbetsliv. Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen – ett “neutralt bollplank”.

Vi erbjuder enskilda samtal, samtal med vårdnadshavare samt gruppinformation.

Drop-in-mottagning
mån-fre kl. 8-16.30 eller via e-post, telefon eller drop in


Jakob Ekelund
SYV – SA, EK, Resursenheten
018- 727 22 54
0767727434
jakob.ekelund@uppsala.se

Ingrid Nordström
SYV – NA, VO, IMA
018- 727 23 73
0727243984
ingrid.nordstrom@uppsala.se

Skolsköterska & Skolläkare

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI), och ingår i den samlade elevhälsan, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i skolan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens vägledning, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök (förskoleklass, åk 2, 4, 7 och åk 1 på gymnasiet), uppföljningar utifrån dessa besök, delta i skolans elevhälsoteam samt att erbjuda vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Skolsköterskan ska också erbjuda öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser. Vidare innebär uppdraget administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering.

Skolläkaren finns på plats ca 1 gång/månad och kontaktas genom skolsköterskorna.

Länktips

Jenny Sörheden
Skolsköterska – SA, EK, Resursenheten
018- 727 99 25
jenny.sorheden@uppsala.se

Liselott Pettersson
Skolsköterska – NA, VO, IMA
018- 727 84 51
liselott.pettersson@uppsala.se

Skolpsykolog

Mitt främsta uppdrag är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven; att säkerställa varje elevs kunskaps- och personliga utveckling i syfte att stödja varje elev i dess strävan att uppnå målen. Mitt arbete har en förebyggande och en hälsofrämjande inriktning. I detta ingår samverkan med skolans personal och externa aktörer, men även elever och deras föräldrar.
Jag arbetar ur ett skolperspektiv. Det betyder att fokus ligger på inlärning och pedagogisk problematik. Jag arbetar med elever som inte når upp till de förväntade målen och frågeställningarna handlar om elevernas eventuella hinder för inlärning.

Dels arbetar jag i det breda perspektivet som handlar om att arbeta förebyggande med den allmänna psykiska hälsan bland eleverna och dels hanterar jag ärenden på individnivå med enskilda elever, lärare och föräldrar. Det centrala är att alltid föra elevens talan.

Jag kan också hjälpa föräldrarna att hitta rätt i vårddjungeln genom att informera om vilken instans som är bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

En orolig förälder eller lärare ska aldrig dra sig för att kontakta mig.

Leena Maria Sundsten
Skolpsykolog
018- 727 72 30
leena.sundsten@uppsala.se