Ordningsregler

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och alla elever har valt att gå på Lundellska skolan. Egentligen behövs inga nedskrivna ordningsregler då alla vet vad ett gott uppförande är och vilka normer och regler som gäller människor emellan. Alla som studerar och arbetar på Lundellska skolan förutsätts sätta sig in i och förstå de regler som finns. Några ordningsregler behöver dock förtydligas så att Lundellska skolan ska vara en trivsam studie- och arbetsplats.

Alla som arbetar och studerar på Lundellska skolan ska tänka på följande:

  • Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Visa respekt för andras person och integritet, andras egendom och våra lokaler.
  • Ha respekt för andra och andras arbete. Arbeta aktivt för en god studie- och arbetsro på skolan.
  • Vi är en skola fri från tobak, nikotin, alkohol och doping.
  • Vi är dessutom en nöt och parfymfri skola

Om någon anser sig orättvist eller illa behandlad tas detta upp med mentor, lärare, annan skolpersonal eller skolledning. Den anställda personalen på Lundellska skolan svarar ytterst för att verksamheten fungerar.  Det innebär att om man som elev blir tillsagd eller tillrättavisad så finner man sig i detta och uppträder på lämpligt sätt.

I klassrummen gäller de regler som satts upp mellan läraren och eleverna.

Tänk alltid på att det ska vara god ordning i klassrummet när det lämnas. Det kan till exempel vara att skräp plockas bort och att stolarna ställas upp efter sista lektionen för att underlätta städning.

I allmänna utrymmen (tex korridorer)

Alla vill vistas i en miljö där personerna som haft den innan städat efter sig.

Restaurangen, biblioteket och idrottshallen

Dessa lokaler har särskilda trivsel- och ordningsregler uppsatta på respektive plats.

Ordningsregler ska finnas enligt Skollagen 5 kap. 5§. Skollagen ger skolan möjlighet att ingripa mot elever som gör sig skyldiga till företeelser eller uppträder olämpligt. Eleven kallas först till samtal med rektor. Vid upprepning får eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan.

Lundellska skolan

Stefan Nyhem/rektor